Ugdytinių pasiekimų vertinimas

Ugdytinių pasiekimų vertinimas Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022-2023 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 373.68 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021-2022 m. m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 1.21 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021-2022 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 0.97 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020-2021 m. m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 1.9 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020-2021 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 826.64 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m. m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 2.03 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2022-12-27 13:07:07 1.98 MB
Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas” 2018-2019 mokslo metų vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo apibendrinimas 2022-12-27 13:07:07 693.33 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-27 13:07:07 201.63 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2022-2023 m. m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė 2023-07-17 12:57:45 156.54 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2023-2024 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos analizė 2024-01-23 15:29:16 221.75 KB

Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas

Vertinimo metodai:

 1. Pokalbis;
 2. Stebėjimas;
 3. Kūrybiniai darbai.

Vertinimo organizavimas:

 1. Skatinti vaikus įsivertinti save ir įvertinti bendraamžius;
 2. Fiksuoti individualius ugdytinių pasiekimus „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankuose“ ir 2 k. metuose pateikti rezultatus tėvams;
 3. Specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose aptarti ugdytinių pasiekimus.

Tėvų informavimo būdai:

 1. Individualūs pokalbiai;
 2. Tėvų susirinkimai;
 3. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankai“.

Administracijos informavimo būdai:

 1. Individualiai;
 2. Dokumentacijos pateikimas (grupių auklėtojos pateikia vertinimo rezultatus).

Sonata Lažauninkienė (Kauno lopšelis-darželis „Tukas“) „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko savo veiklos įsivertinimo procesas: pedagogų įžvalgos“ (Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 50(2), 2020). Straipsnis.

Sonata Lažauninkienė (Kauno lopšelis-darželis „Tukas“) „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste“