Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ metodinės tarybos veiklos nuostatai 2021 m. 2022-12-19 11:30:44 383.93 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2018 m. 2022-12-19 11:30:44 2.72 MB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuostatai 2011 m. 2022-12-19 11:30:44 72.83 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" nuostatai 2024 m. 305.24 KB
Tvarkų aprašai
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo mišriuoju ir nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-19 11:39:50 217.17 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ maisto produktų priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-19 11:39:50 123.13 KB
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ vidaus kontrolės politika 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 515.01 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ socialinio pedagogo darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas2020 m. 2022-12-19 11:39:50 458.58 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų atvedimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo į namus tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 149.71 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 270.26 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-27 13:07:07 201.63 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-19 11:39:50 257.4 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 220.29 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 27.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 499.43 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-19 11:39:50 243.28 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 3.34 MB
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023 m. 09 mėn. 2023-08-31 16:24:01 48.5 KB
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2023-09-01 2023-08-31 16:24:04 183.5 KB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2024 m. sausio 1 d. 6.96 MB
Kauno lopšelio-darželio "Tukas" darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nuo 2024 m. kovo 1 d. 253.5 KB
Taisyklės
Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2022-12-18 20:03:32 511.71 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2019 m. 2022-12-17 11:33:23 37.77 KB
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“ 2023-02-07 sprendimas Nr. T-32 redakcija 2023-03-15 13:32:12 614.67 KB
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023-08-31 16:24:07 24.17 KB
Ugdymo organizavimas
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 17 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ 2022-12-19 11:37:47 115.79 KB
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ 2022-12-19 11:37:59 296.21 KB
Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. gegužės 18 d. Kauno lopšelyje-darželyje 2022-12-19 11:38:08 208.74 KB