Laisvos darbo vietos

Konkursas logopedo pareigoms užimti

Pareigos

Logopedas (1,0 et.)

Darbo vieta

Kauno lopšelis-darželis ,,Tukas

Reikalavimai

 1. Įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją.
 2. Geba bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 3. Geba dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.
 4. Darbo IKT įgūdžiai.
 5. Žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmano Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą.
 6. Išmano kalbos vertinimo metodikas, geba jas taikant atlikti vaikų kalbos vertinimą bei nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Funkcijos

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti logopedo bei specialiąją pagalbą vaikams, kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.
 • Vadovaujantis Kauno pedagogų psichologinės tarnybos išvadomis, padeda mokytojams rengti individualizuotas ir pritaikytas programas.
 • Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymu.
 • Teikia informaciją apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su vaikų ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 įstatymu Nr. XIII-198. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9981 iki 1,3053 atsižvelgiant į kvalifikaciją ir darbo stažą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Pažymą apie darbo stažą.

Dokumentų priėmimo vieta

Pakraščio g. 7A, Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ raštinėje arba el. p. rastine@tukasdarzelis.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. +370 37 311 978 arba el.paštu rastine@tukasdarzelis.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2024.07.30

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“

Pakraščio g. 7A, Kaunas, tel. (+370 37) 311983, +370 620 64038, el. p.: rastine@tukasdarzelis.lt, įm. kodas 191643441.
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

1. Darbo pobūdis:
1. 1. Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, organizuoti vaiko gerovės komisijos darbą.
1. 2. Teikti metodinę -profesinę pagalbą pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogams, specialistams (psichologui, logopedams, specialiesiems pedagogams). Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes priemonėmis, žaislais, kontroliuoti jų panaudojimą, inventorizaciją.
1. 3. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais.
1. 4. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.
1. 5. Organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2. 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. 2. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas.
2. 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
2. 4. Išmanyti darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą.
2. 5. Mokėti užsienio kalbą anglų/vokiečių B1 lygiu.
2. 6. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
2. 7. Privalumai: vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis, projektų rengimo patirtis.

3. Pretendentas privalo pateikti:
3. 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
3. 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3. 3. Gyvenimo aprašymą.
3. 4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešime apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką.

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2024.07.12