Darbo užmokestis

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“

Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2018 m. 31 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.)
1. Archyvaras *
2. Auklėtoja be kvalifikacinės kategorijos 499,89
3. Auklėtoja su kvalifikacine kategorijos 581,37
4. Auklėtojos padėjėja 454,93
5. Dietistas *
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 746,24
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  *
8. Direktorius 1536,62
9. Kiemsargis 407,47
10. Kūno kultūros mokytojas *
11. Meninio ugdymo mokytojas metodininkas *
12. Pagalbinis virtuvės darbininkas 372,30
13. Pastatų priežiūros ir einamo remonto darbininkas 360,70
14. Patalynės priežiūrėtoja *
15. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 702,44
16. Raštvedys *
17. Sandėlininkas *
18. Logopedas *
19. Logopedas metodininkas *
20. Valytoja 434,77
21. Virėjas 437,86
22. Vyresnioji auklėtoja 717,73
23. Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja *
24. Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė 754,74

Dokumentai